Forskning

Det finnes adskillige mennesker, både menn og kvinner, som kan bekrefte at deres fysiske og psykiske helse har bedret seg etter en tids trening med qigong. Mange har med mye trening, også blitt friske av alvorlige sykdommer. Her følger et utdrag fra noen av de mange studier og forskningsprosjektene som har vært utført i Sverige på Biyunmetoden

Qigong – et verktøy i helsearbeidet på kvinnedominerte arbeidsplasser
Hovedansvarlig: Svenske Friskvården, Landstinget, Dalarna. Prosjektet ble støttet økonomisk av blant annet Folkehelse Instituttet.

Qigong i følge Biyunmetoden er kraftfull og interessant nok til å motivere grupper som det ellers er vanskelig å nå. Dette gjelder spesielt for kvinnelige arbeidstagere. I løpet av et og et halv år har Friskvården, Landstinget Dalarna lært bort grunntreningen til 2500 mennesker.

Resultat: Deltagere som trener forteller at de er blitt friskere. De fleste oppgir at de har fått bedre søvnkvalitet. Stressrelaterte problemer minsker og forsøkspersonene har fått mindre hodepine, mindre smerter i skuldre og nakke, samt økt konsentrasjon.

Hvordan bryte den onde sirkelen ved fibromyalgi?
Hovedansvarlig: Salems Vårdssentral.

I prosjektet har 14 kvinner i alderen 25 til 59 år med diagnosen fibromyalgi deltatt. Behandlingstiden bestod av daglige treff i fem uker, siden to behandlingsdager per uke i cirka tre måneder. Etter det fikk muligheten til trening en gang i uken frem til avslutningen av forskningsprosjektet (etter et år).

Resultat: Signifikant mindre smerte og spenning, samt større velvære. Dette er det entydige resultatet hos samtlige deltagere rett etter behandlingstidens slutt. Dessuten sover de bedre og har minsket sitt inntak av smertestillende midler. Med andre ord har de fått en høyere livskvalitet. De har også fått en forbedret kroppsbevissthet, større evne til å forvalte sine ressurser, økt smidighet og bevegelsesevne, bedre pustekapasitet, bedre smertehåndtering, økt selvtillit og økt livskvalitet totalt sett.

Medisinsk Qigong i Lilla Edet.
Prosjektansvarlig: Blant annet Ena Berglund, distriktslege. Samarbeid mellom Forsikringskassen og Vårdsentralen i Lilla Edet. Et prosjekt for rehabilitering av sykemeldte. 150 personer har deltatt i prosjektet, 70 står i kø.

Resultat: I flere grupper er halvparten av deltagerne nå tilbake i hel- eller halvtidsarbeide. Flere slapp fortidspensjon. Besparinger i forbindelse med disse, ble beregnet til 100.000 kroner per år per person. ”Her har vi oppnådd en stor personlig og samfunnsøkonomisk gevinst. Vi ser også at behovet for sykepleie og medisin har gått klart ned for våre deltagere”, forklares det i rapporten. Nesten 80 prosent av deltagerne var misfornøyde med sin fysisk funksjonsevne før starten, men bare 30 prosent var det fremdeles etter gjennomgått trening. Nesten alle hadde noe form for verking i kroppen før kurset, og man kunne konstaterte at verkingen til en viss grad var der fremdeles, men man opplevde at man fikk bedre kontroll over smerten. Følelsen av å være anspent, nervøs, nedstemt og bedrøvet har stort sett forsvunnet etter qigongtreningen. Prosjektresultatet ble presentert både i Aktuellt og Rapport høsten 1999. (Sverige)

• Qigong:: Acute affective responses in a group of regular exercisers
Johansson, Mattias (Örebro universitet, Hälsoakademin)
Örebro universitet, Hälsoakademin
Doktorsavhandling. 2009.
Örebro Studies in Sport Sciences, ISSN 1654-7535; 4
Se följande länk för abstract och tillgång till avhandlingen: http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:216317

• Qigong in Daily Life: Motivation and Intention to Mindful Exercise
Jouper, John (Örebro universitet, Institutionen för idrott och hälsa)
Örebro Studies in Sport Sciences,ISSN 1654-7535;2
Doktorsavhandling. 2009.
Se följande länk för abstract och tillgång till avhandlingen: http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:174503&searchId=1

• Qigongs inverkan på upplevd stress hos ungdomar.
Ett Pilotprojekt. Forskningsmetodik 0 -20 p
Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten 2006-2007
Ewa Denward Olah, sjukgymnast och arbetar på Smärtrehab Kronoberg, Växjö.
Inom ramen för forskningskursen påbörjades ett samarbete mellan Smärtrehab Kronoberg och en gymnasieskola för att undersöka möjligheten att i ett pilotprojekt arbeta med ungdomar och Fredskraftens qigong. Projektet börjades hösten 2006 och håller på att avslutas och resultaten bearbetas för närvarande och kommer att presenteras i en uppsats till hösten 2007. Preliminärt kan sägas att merparten av ungdomarna uppskattade qigong och avslappning och de menade att det finns behov att få tillgänglighet till sådana metoder under gymnasietiden.

-Läs mera på läkartidningens hemsida: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=4314

http://www.tropos.no/wp-content/uploads/2010/09/Rapport-Qigong-trening-for-ME-syke-II.pdf